Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

Φορολογική αμνηστία και δικαίωμα ... καύσης βιβλίων ακόμη και στις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο!

Πλήρη και οριστική φορολογική αμνηστία, που φθάνει μέχρι και στο ... κάψιμο των βιβλίων και των στοιχείων για ορισμένες παλαιές χρήσεις, παρέχει το υπουργείο Οικονομικών σε όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που θα περαιώσουν αυτόματα, με τη νέα ρύθμιση, τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις των ετών 2000-2009

Η φορολογική αμνηστία θα δοθεί όχι μόνο σε μικροπαραβάτες αλλά και σε όλους όσοι έχουν εκδόσει ή έχουν λάβει εικονικά τιμολόγια, ακόμη και σε εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή σε εταιρείες μη εισηγμένες με ετήσιο τζίρο άνω των 20 εκατομμυρίων ευρω! Αμνηστία θα δοθεί επίσης και σε επιτηδευματίες των οποίων τα βιβλία και τα στοιχεία κατασχέθηκαν από το ΣΔΟΕ, τα Ελεγκτικά Κέντρα ή τις ΔΟΥ, λόγω εμπλοκής τους σε μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή, καθώς επίσης και σε όλους όσοι δεν υπέβαλαν εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ τα προηγούμενα δέκα χρόνια!

Όλοι οι παραπάνω φορολογούμενοι θα γλιτώσουν από τις αυστηρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία (δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και καταθέσεων, ποινές φυλάκισης έως και 10 έτη κ।λπ।) εφόσον πληρώσουν τους πρόσθετους φόρους περαίωσης που θα αναγράφονται στα ειδικά εκκαθαριστικά σημειώματα τα οποία θα τούς ταχυδρομήσει το υπουργείο Οικονομικών.

Γενικότερα δε, σε όλους όσοι εξοφλήσουν ολοσχερώς τους φόρους που προβλέπει η νέα ρύθμιση για την περαίωση θα δοθεί το δικαίωμα να καταστρέψουν τα δεδομένα των τηρηθέντων φορολογικών βιβλίων και τα διαφυλαχθέντα φορολογικά στοιχεία που αφορούν στην εξαετία 2000-2005!

Τα παραπάνω ισχυρά κίνητρα και η επέκτασή τους σε υποθέσεις με κατασχεμένα βιβλία και στοιχεία, σε φορολογούμενους που δεν έχουν υποβάλει εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ, ακόμη και σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις εμπλεκόμενες σε υποθέσεις εικονικών τιμολογίων ή με φορολογικές εκκρεμότητες στα δικαστήρια (εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και μη εισηγμένες με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ), προβλέπονται στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων που κατέθεσε την Τρίτη στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου.

Στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου προβλέπεται, ειδικότερα, ότι:

1) Στη ρύθμιση για την περαίωση υπάγονται και οι υποθέσεις φορολογουμένων των οποίων τα βιβλία και τα στοιχεία κατασχέθηκαν από τις φορολογικές αρχές κατά τη διάρκεια των ελέγχων, λόγω της διαπίστωσης πολύ μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής. Υπάγονται επίσης και όσοι επιτηδευματίες δεν είχαν υποβάλει εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ για μία ή περισσότερες από τις χρήσεις των ετών 2000-2009.

2) Όλες οι επιχειρήσεις - ακόμη και όσες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή δεν είναι εισηγμένες και έχουν ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των 20 εκατ। ευρώ – καθώς και όλοι οι ελευθεροι επαγγελματίες μπορούν να περαιώσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις εικονικών τιμολογίων των ετών 2000-2009, στις οποίες έχουν εμπλακεί, ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

-υποβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ειδικού σημειώματος στο οποίο θα δηλώνονται αναλυτικά στοιχεία (αριθμός, ημερομηνία έκδοσης, αξίας καθενός στοιχείου και συνολική αξία) για όλα τα εκδοθέντα ή ληφθέντα εικονικά φορολογικά στοιχεία

-πληρωμή φόρου ίσου με το 40% ή το 55% της συνολικής καθαρής αξίας (προ ΦΠΑ) των εκδοθέντων και ληφθέντων εικονικών φορολογικών στοιχείων. Αν πρόκειται για ΑΕ ή ΕΠΕ ο φόρος ανέρχεται στο 55%, ενώ αν πρόκειτα για ΟΕ, ΕΕ ή οποιασδήποτε άλλης μορφής επιχείρηση ο φόρος ανέρχεται στο 40%.

Η εξόφληση του φόρου της παραπάνω “περαίωσης” μπορεί να γίνει τμηματικά με καταβολή του 20% της συνολικής οφειλής κατά την υποβολή του ειδικού σημειώματος και με πληρωμή του υπολοίπου σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις. Η προκαταβολή του 20% και κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 500 ευρώ.

Εφόσον εξοφληθεί ο φόρος, η επιχείρηση ή ο ελεύθερος επαγγελματίας που ενεπλάκη στην υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια απαλλάσσεται όλων των διοικητικών και ποινικών κυρώσεων που τού έχουν επιβληθεί. Δηλαδή απαλλάσσεται από τα πρόστιμα του ΚΒΣ, την προσαύξηση των ακαθαρίστων εσόδων του και τον εξωλογιστικό προσδιορισμό του εισοδήματός του με προσαυξημένο μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους. Απαλλάσσεται επίσης από μέτρα που προβλέπουν τη δέσμευση των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του και των καταθέσεων του στις τράπεζες, εφόσον το ποσό των εικονικών τιμολογίων υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ. Επιπλέον, παύει κάθε ποινική δίωξη εναντίον του οπότε γλιτώνει και τυχόν ποινή φυλάκισης που θα μπορούσε να τού επιβληθεί και η οποία θα μπορούσε να φθάσει μέχρι και τα 10 χρόνια!

3) Όλες οι επιχειρήσεις - ακόμη και όσες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή δεν είναι εισηγμένες και έχουν ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των 20 εκατ. ευρώ – και οι ελευθεροι επαγγελματίες, που έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές και έχουν επιβαρυνθεί με πρόσθετους φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ καθώς και με πρόστιμα για παραβάσεις του ΚΒΣ – ακόμη και για έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων - αλλά έχουν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια και οι υποθέσεις τους εκκρεμούν μπορούν να περαιώσουν οριστικά τις φορολογικές αυτές εκκρεμότητες πληρώνοντας το ¼ ή το 1/5 ή ακόμη και το 1/10 των φόρων και των προστίμων που τούς επιβλήθηκαν.

Ειδικότερα:

α) Οι εκκρεμείς ελεγμένες υποθέσεις για τις οποίες έχουν ασκηθεί προσφυγές και οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο καθώς και εκείνες για τις οποίες τα φύλλα ελέγχου ή οι πράξεις προσδιορισμού του φόρου ή οι αποφάσεις επιβολής προστίμων ακυρώθηκαν για τυπικούς λόγους, περαιώνονται με διαγραφή των πρόσθετων φόρων και τον περιορισμό των κάθε είδους προστίμων στο 1/5.

β) Οι εκκρεμείς ελεγμένες υποθέσεις για τις οποίες έγινε δεκτή εν όλω ή εν μέρει η προσφυγή, περαιώνονται με διαγραφή των πρόσθετων φόρων και μείωση του κύριου φόρου στο 25% καθώς και με περιορισμό των τυχόν επιβληθέντων προστίμων στο 1/10. Η διαγραφή και η μείωση διενεργείται στο μέρος του κύριου φόρου, των πρόσθετων φόρων και των προστίμων, για το οποίο έγινε δεκτή η προσφυγή.

γ) Οι εκκρεμείς ελεγμένες υποθέσεις για τις οποίες με βάση την πρωτόδικη απόφαση απορρίπτεται εν όλω ή εν μέρει η προσφυγή, περαιώνονται με μείωση του πρόσθετου φόρου στο 20% και του προστίμου στο ¼. Η μείωση διενεργείται στο μέρος των πρόσθετων φόρων και του προστίμου για το οποίο απορρίφθηκε η προσφυγή.

δ) Τα οριζόμενα στις προηγούμενες τρεις παραγράφους ισχύουν ανάλογα και για τις ελεγμένες μέχρι 31.8.2010 υποθέσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί συμπληρωματικά φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων ή ΦΠΑ ή λοιπές εν γένει τέτοιες πράξεις που είτε δεν έχουν οριστικοποιηθεί, είτε εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια και δεν έχουν συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

ε) Οι ελεγμένες μέχρι 31.8.2010 υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις επιβολής προστίμων του Κ.Β.Σ. που είτε δεν έχουν οριστικοποιηθεί είτε εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια και αφορούν συμπληρωματικά στοιχεία με βάση τα οποία δεν έχει διενεργηθεί ακόμη έλεγχος στις λοιπές φορολογίες, περαιώνονται με τον περιορισμό των επιβληθέντων προστίμων στο 60%, εξαντλούμενης κάθε περαιτέρω φορολογικής υποχρέωσης για τις υποθέσεις αυτές ως προς τα συμπληρωματικά στοιχεία που αφορά το εν λόγω πρόστιμο.

4) Σε όλους ανεξαιρέτως τους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες που θα περαιώσουν τις υποθέσεις τους και θα εξοφλήσουν τη συνολική οφειλή που αναγράφει το εκκαθαριστικό σημείωμα θα δοθεί το δικαίωμα να καταστρέψουν τα βιβλία και τα στοιχεία που αφορούν τις περαιωθείσες χρήσεις των ετών 2000-2005.