Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

Υποδούλωσαν την Ελλάδα για δεκαετίες με τη νέα δανειακή σύμβαση

Aπεμπόληση κυριαρχικών δικαιωμάτων του ελληνικού κράτους και πλήρη υποδούλωση της χώρας μας στη Γερμανία και τις λοιπές οικονομικά ισχυρές χώρες της ευρωζώνης
σημαίνουν οι δυσβάστακτοι και εκβιαστικοί όροι της νέας δανειακής σύμβασης για
την χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου με άλλα 109,1 δισ. ευρώ από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, την οποία αποδέχθηκαν ο
διορισμένος πρωθυπουργός κ. Λ. Παπαδήμος και ο απερχόμενος υπουργός Οικονομικών
κ. Ε. Βενιζέλος.

Με τη νέα σύμβαση, η οποία τέθηκε ήδη σε ισχύ με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
δηλαδή χωρίς να χρειαστεί ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων, καταλύεται κάθε
έννοια «αλληλεγγύης» που θα έπρεπε κανονικά να διέπει τις σχέσεις της χώρας μας
ως κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, στο
πλαίσιο εφαρμογής των ιδρυτικών συνθηκών της Ένωσης. Οι σχέσεις αυτές
μετατρέπονται πλέον σε σχέσεις δανειζόμενου-δανειστή και διέπονται από όρους
πιο επαχθείς ακόμη κι από αυτούς που επιβάλλουν οι τράπεζες στους δανειολήπτες
πελάτες τους!

Oι όροι που συμπεριελήφθησαν στη νέα δανειακή σύμβαση προκαλούν σοκ, καθώς προβλέπουν:

1) Παραίτηση του Ελληνικού Κράτους, της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ) και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) από το δικαίωμα της ασυλίας, το οποίο προστατεύει – λόγω εθνικής κυριαρχίας - τα περιουσιακά τους στοιχεία έναντι διεκδικήσεων και κατασχέσεων από την πλευρά των πιστωτών!

Οι ισχυρές οικονομικά χώρες της ευρωζώνης, δηλαδή οι πραγματικοί πιστωτές της
Ελλάδος, οι οποίοι κρύβονται πίσω από το - εμφανιζόμενο ως «δανειστή» - Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), αποκτούν το δικαίωμα να ζητούν και να εκτελούν κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου, της ΤτΕ και του ΤΧΣ εντός και εκτός της χώρας μας σε περίπτωση μη εξυπηρέτησης των προβλεπόμενων πληρωμών από την ελληνική πλευρά. Κι αυτό διότι το νέο δάνειο επιτρέπεται να έχει εξασφαλίσεις επί των περιουσιακών αυτών στοιχείων, ενώ ταυτόχρονα έχει ως εγγυητή το ΤΧΣ το οποίο έχει αναλάβει να διασφαλίσει την αποπληρωμή των δόσεων, υποθηκεύοντας όλες τις μετοχές και τα
χαρτοφυλάκια ελληνικών τραπεζών που θα αποκτήσει όταν γίνει η ανακεφαλαιοποίησή
τους!

Ειδικότερα, βάσει της νέας σύμβασης, οι πιστωτές της Ελλάδος μπορούν, σε περίπτωση μη αποπληρωμής των δόσεων του δανείου, να κατάσχουν:

-ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού κράτους στο εξωτερικό,

-κτήματα που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του ελληνικού Δημοσίου, ακόμη και όσα βρίσκονται στη ζώνη του αιγιαλού και της παραλίας

-δικαιώματα του Δημοσίου στην εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας, δηλαδή των ορυχείων λιγνίτη και χρυσού, των πετρελαιοπηγών που θα δημιουργηθούν μελλοντικά στην
ελληνική επικράτεια και των πλούσιων κοιτασμάτων ουρανίου που υπάρχουν επίσης στο υπέδαφος της χώρας μας!

-τις ποσότητες χρυσού που ανήκουν στα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας και φυλάσσονται
είτε σε τράπεζες του εξωτερικού είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος

-μετοχές που έχει το ελληνικό Δημόσιο σε εταιρείες κοινής ωφέλειας και τράπεζες

-τις μετοχές και τα χαρτοφυλάκια των ιδιωτικών ελληνικών τραπεζών που θα αποκτήσει το
ελληνικό Δημόσιο μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά τη διαδικασία
της ανακεφαλαιοποίησης!

Τα επίμαχα σημεία της δανειακής σύμβασης, από τα οποία προκύπτει η παραίτηση του Ελληνικού Δημοσίου, της ΤτΕ και του ΤΧΣ από την ασυλία που έχουν λόγω εθνικής κυριαρχίας,
η δυνατότητα των πιστωτών να κατάσχουν τα περιουσιακά τους στοιχεία καθώς και
οι δεσμεύσεις του ελληνικού κράτους και του ΤΧΣ να παράσχουν στους πιστωτές εξασφαλίσεις
υπό τη μορφή υποθηκών, ενεχύρων και λοιπών εμπράγματων βαρών σε περιουσιακά
τους στοιχεία, είναι τα εξής:

-Άρθρο15 παράγραφος 4: «Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος (σ.σ. η Ελληνική Δημοκρατία), το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και η Τράπεζα της Ελλάδος παραιτούνται αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τα ίδια και τα περιουσιακά τους στοιχεία έναντι νομικών διαδικασιών σχετικών με τη δανειακή σύμβαση , συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της ασυλίας έναντι άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόφασης ή άλλη διαταγής, κατάσχεσης, εκτέλεσης ή
ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης και αναγκαστικού μέτρου σε βάρος
των περιουσιακών τους στοιχείων στο μέτρο που αυτό δεν απαγορεύεται από αναγκαστικό νόμο».

-Άρθρο 5 παράγραφος 2: Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος, δηλαδή η Ελλάδα, αναλαμβάνει την υποχρέωση, μέχρι την πλήρη εκταμίευση όλης της «Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης» και την αποπληρωμή όλων των τόκων και πρόσθετων ποσών, που οφείλονται από την «Σύμβαση» να εξασφαλίσει με υποθήκη, ενέχυρο, ή οποιοδήποτε άλλο εμπράγματο βάρος επί των ιδίων
περιουσιακών του στοιχείων ή εσόδων την εξόφληση του νέου δανείου, εφόσον προχωρήσει σε τέτοιου είδους εξασφάλιση για άλλα δάνεια που ήδη έχει λάβει.

-Άρθρο 5 παράγραφος 4: «Το ΤΧΣ αναλαμβάνει μέχρι την πλήρη εκταμίευση του συνόλου του κεφαλαίου από την παρούσα Σύμβαση και την αποπληρωμή όλων των τόκων και των πρόσθετων ποσών, που οφείλονται από την παρούσα Σύμβαση να χορηγεί, κατόπιν αιτήματος του ΕΤΧΣ, έγκυρη εξασφάλιση πρώτης τάξεως επί όλων των δικαιωμάτων και συμφερόντων από και σε σχέση με Μέσα Ελληνικής Τράπεζας (σ.σ. κοινές μετοχές και υπό αίρεση μετατρέψιμους
τίτλους ελληνικών τραπεζών καθώς και κάθε άλλο μέσο που το ΕΤΧΣ δύναται να εγκρίνει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, και που σε κάθε περίπτωση θα δοθεί στο ΤΧΣ από ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα ως αντάλλαγμα για καταβολές που θα έχουν πραγματοποιηθεί από τα έσοδα της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης) σαν εξασφάλιση για την εκτέλεση όλων των υποχρεώσεων του από την παρούσα Σύμβαση».

Ακόμη μεγαλύτερο σοκ προκαλεί η ερμηνεία του όρου της παραγράφου 4 του άρθρου 15 της
δανειακής σύμβασης, η οποία διατυπώνεται από τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στα κείμενα των νομικών γνωμοδοτήσεων που συνοδεύουν τη σύμβαση. Η ερμηνεία αυτή ξεκαθαρίζει ότι με τη σύμβαση αυτή εκχωρούνται κυριαρχικά δικαιώματα του Ελληνικού Κράτους που αφορούν στα περιουσιακά στοιχεία του. Ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους γνωμοδοτεί, συγκεκριμένα, ότι:

-«Ούτε το Δικαιούχο Κράτος Μέλος (σ.σ. η Ελλάδα) ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος ούτε κανένα από τα αντίστοιχα περιουσιακά τους στοιχεία εξαιρούνται, λόγω εθνικής κυριαρχίας ή για άλλο λόγο, της δικαιοδοσίας, κατάσχεσης – πριν ή μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης– ή

εκτέλεσης σε σχέση με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή διαδικασία σχετικά με τη Σύμβαση»!

-«Ούτε ο Εγγυητής (σ.σ. το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) ούτε κανένα από τα αντίστοιχα περιουσιακά του στοιχεία (σ.σ. οι μετοχές ελληνικών τραπεζών που θα αποκτήσει με τα χρήματα της δανειακής σύμβασης) εξαιρούνται, λόγω εθνικής κυριαρχίας ή για άλλο λόγο, της δικαιοδοσίας, κατάσχεσης – πριν ή μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης– ή εκτέλεσης σε σχέση με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή διαδικασία σχετικά με τη Σύμβαση»!

2) Αδυναμία συμψηφισμού των οφειλών από το νέο δάνειο με απαιτήσεις του Ελληνικού Κράτους από πιστωτές του. Το ελληνικό Δημόσιο δεν έχει το δικαίωμα να συμψηφίσει τις οφειλές του από το νέο αυτό δάνειο με απαιτήσεις του από τους πιστωτές, όπως είναι οι αποζημιώσεις που διεκδικούνται από τη Γερμανία για τις καταστροφές που προκάλεσαν στην Ελλάδα τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής! Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 της νέας δανειακής σύμβασης: «Όλες οι καταβολές που πρέπει να γίνουν από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος ή την Τράπεζα της Ελλάδος εκ μέρους του … γίνονται χωρίς συμψηφισμό ή προβολή ανταπαίτησης, ελεύθερα και απαλλαγμένα από, και χωρίς κρατήσεις για, φόρους, προμήθειες και άλλες χρεώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της Σύμβασης».

3)Ύπαγωγή της δανειακής σύμβασης στο Αγγλικό δίκαιο, το οποίο προστατεύει με κάθε μέσο τα συμφέροντα των πιστωτών και δεν επιτρέπει στον δανειζόμενο να τροποποιήσει προς όφελός του στο μέλλον τους όρους της σύμβασης!

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15: «Η παρούσα Σύμβαση και οι Ειδικοί Όροι Διευκόλυνσης (συμπεριλαμβανομένων των όποιων Παραρτημάτων και Προσαρτημάτων) και κάθε εξωσυμβατική υποχρέωση που απορρέει από ή γεννάται σε σχέση με κάθε μία από αυτές διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Αγγλικό δίκαιο».

4) Δέσμευση του ελληνικού κράτους με πλήθος άλλων δυσβάστακτων και δυσεκπλήρωτων υποχρεώσεων, που ουσιαστικά αφαιρούν από τις επόμενες ελληνικές κυβερνήσεις στοιχειώδη δικαιώματα τα οποία απορρέουν από τις αρχές της εθνικής κυριαρχίας και της δημοκρατίας! Ούτε λίγο ούτε πολύ οι δανειστές της χώρας μας αποκτούν πλέον για πολλά χρόνια το δικαίωμα να καθορίζουν την ασκούμενη οικονομική πολιτική καθώς η ελληνική
κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει πολιτική αντίθετη προς αυτήν που προβλέπει το νέο Μνημόνιο. Κάθε διαπίστωση από την πλευρά της τρόικας ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της για την εφαρμογή της απάνθρωπης και αντιαναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής που προβλέπει το Μνημόνιο καθώς επίσης και κάθε απόπειρα ανατροπής της πολιτικής αυτής είτε από την ίδια την νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας είτε ακόμη και με προσφυγή οποιουδήποτε στην Ελληνική Δικαιοσύνη κατά του νέου επαχθούς Μνημονίου, μπορεί να έχουν ως συνέπειες την καταγγελία της δανειακής σύμβασης από την πλευρά των πιστωτών, το κλείσιμο της στρόφιγγας χρηματοδότησης της χώρας, την μετατροπή του συνολικού
ανεξόφλητου υπολοίπου των δόσεων του συναπτόμενου δανείου σε «ληξιπρόθεσμο και
απαιτητό» και την επιβάρυνση του οφειλόμενου ποσού με υπέρογκους τόκους υπερημερίας
που θα υπολογίζονται με επιπλέον 2% ετησίως πλέον του επιτοκίου Euribor εκείνης της περιόδου!
Όλα αυτά θα συμβούν κι εάν το Ελληνικό Δημόσιο δεν ενημερώσει το ΕΤΧΣ ή το ίδιο το ΕΤΧΣ διαπιστώσει ότι έχει εκδοθεί δικαστική ή διαιτητική απόφαση που θέτει εμπόδια
στην εφαρμογή του Μνημονίου καθώς επίσης κι εάν καθυστερήσει έστω και μία ημέρα την αποπληρωμή μιας δόσης!

Άλλοι επαχθείς όροι της σύμβασης είναι αυτοί που προβλέπουν:

-Προτεραιότητα στην εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, αμοιβών, εξόδων, δαπανών, τόκων υπερημερίας και κανονικών τόκων. Από το ποσό της κάθε δόσης το οποίο θα εξοφλεί η Ελλάδα θα καλύπτονται, κατά προτεραιότητα, τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές, αμοιβές, έξοδα,
δαπάνες, αποζημιώσεις και τόκοι υπερημερίας και εν συνεχεία το ποσό που απομένει να διανέμεται για την αποπληρωμή των κανονικών τόκων και των κεφαλαίων.

-Προνομιακή μεταχείριση των πιστωτών αυτή της σύμβασης έναντι οποιωνδήποτε άλλων. Το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να δώσει προτεραιότητα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτή τη νέα δανειακή σύμβαση έναντι τυχόν υποχρεώσεων που απορρέουν από οποιαδήποτε άλλα δάνεια.

-Αυστηρή εποπτεία και εξονυχιστικούς ελέγχους. Το ΕΤΧΣ θα στέλνει αντιπροσώπους του για να
κάνουν «τεχνικές ή οικονομικές αξιολογήσεις, ελέγχους ή επιθεωρήσεις τις οποίες θεωρεί απαραίτητες σε σχέση με τη διαχείριση της σύμβασης».

Η νέα δανειακή σύμβαση των 109,1 δισ. ευρώ μαζί με 2 ακόμη συμβάσεις ύψους 30 δισ. ευρώ, για την χρηματοδότηση της ανταλλαγής των ομολόγων στο πλαίσιο του PSI, και 5,7 δισ. ευρώ για την καταβολή δεδουλευμένων τόκων ομολόγων που εντάχθηκαν στο PSI αποτελούν ένα συνολικό πακέτο δανείων ύψους 144,7 δισ. ευρώ που θα λάβει η χώρα μας μέχρι το2014 από τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν σ’ αυτά προστεθούν και τα 28δισ. ευρώ που εγκρίθηκαν να χορηγηθούν από το ΔΝΤ τότε τα συνολικά δάνεια που θα λάβει η χώρα μας στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας φθάνουν τα 172,7 δισ. ευρώ.

Η σύμβαση υπογράφεται από τον υπουργό Οικονομικών, τον διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος και τον πρόεδρος του TXΣ. Η μέση διάρκεια της χρηματοδοτικής ενίσχυσης δεν θα υπερβαίνει τα 17,5 χρόνια.